Strona główna > Czytanki polityczne, Informacje > Partia Kobiet – Deklaracja programowa

Partia Kobiet – Deklaracja programowa

25/09/2007

W niniejszej deklaracji przedstawiamy główne cele, wartości i narzędzia działania Partii Kobiet. Szczegółowy program powstanie w wyniku działania Partii Kobiet i jej kół. Spotkania z kandydatkami, kandydatami i uczestnikami Partii Kobiet pozwolą dokładniej określić potrzeby, które znajdą się w programie. Konkretne działania umożliwią sformułowanie propozycji zmian ustawodawczych niezbędnych wówczas, gdy okaże się, że w ramach istniejących przepisów nie można zaspokoić potrzeb kobiet lub należycie bronić naszych praw. W najważniejszych sprawach będziemy korzystać z obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej przewidzianej w artykule 118 p. 2 Konstytucji RP.

WSTĘP

Nie jesteśmy partią roszczeniową ani populistyczną. Nie obiecujemy natychmiastowego zrealizowania naszych postulatów, ale chcemy zaproponować program pozwalający uzyskać na nie fundusze dzięki rozwojowi gospodarki i zmiany celów, na które będą wydawane przez państwo nasze wspólne pieniądze (zwane budżetem) . Jest to szczególny moment w historii Polski, gdy po wejściu do Unii Europejskiej budzi się świadomość Polek co do możliwości egzekwowania swoich praw jako obywatelek i Europejek. Program nasz w punktach dotyczących zmian w sposobie traktowania kobiet jest zgodny z zaleceniami Komitetu ds.Eliminacji Dyskryminacji Kobiet ONZ, który przesyłając Polsce swoje uwagi w lutym 2007 roku zalecił ich wprowadzenie w ciągu trzech lat.

Chcemy tworzyć poczucie własnej wartości i godności, a nie nowej ideologii. Korzystając z wiedzy i doświadczenia życiowego kobiet pragniemy budować międzypokoleniowe poczucie wspólnoty interesów. Mamy dość patrzenia na to, jak nasze dzieci wyjeżdżają zagranicę w poszukiwaniu pracy, normalności i godnego życia. Nie chcemy by istniały grupy ludzi bezdomnych i wykluczonych. Koszty dbania o dzieci i zapewnienia im rozwoju są mniejsze od kosztów takich patologii jak przestępczość, alkoholizm i narkomania czy nieprzystosowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie. Chcemy skutecznej realizacji przepisów prawa sprzyjających równości płci oraz zmiany tych, które temu nie służą.

Partia Kobiet dąży do uruchomienia wyobraźni społecznej i poczucia wspólnoty, zarówno tej rodzinnej, sąsiedzkiej – jak i wspólnoty interesów w całym kraju. Dąży do stworzenia warunków i możliwości rzeczywistego uczestnictwa w podejmowaniu decyzji dotyczących nas wszystkich. Partia Kobiet chce, by w życiu publicznym było mniej walki i dążenia do udowodnienia za wszelką cenę własnej racji, a większą rolę odgrywały w nim cechy kobiet takie jak opiekuńczość, troska, gotowość do kompromisu, nastawienie na praktyczne rozwiązywanie problemów, a nie na ideologię.

Już zbyt długo zmagamy się z problemami wynikającymi ze złej polityki socjalnej. Pora zabrać się za ich rozwiązanie. Będziemy go szukać posługując się różnymi metodami.

Od początku powstania ruchu “Polska jest kobietą” do porozumiewania się wykorzystujemy internet. Zamierzamy także chodzić „od drzwi do drzwi” informując o założeniach Partii Kobiet i zbierać informacje o tym, co należy umieścić w naszym programie.

Nasz program gospodarczy to program długiej transformacji: od gospodarki wolnorynkowej, której rozwój oparty jest na kapitale, do gospodarki wolnorynkowej, której rozwój oparty jest na wiedzy i innowacjach oraz wykorzystaniu równych szans dla kobiet i mężczyzn. Nie chcemy budować czwartej lub piątej Rzeczpospolitej jałowo tkwiąc w przeszłości – podsycać konflikty dzielące Polaków. Nasz program nastawiony jest na przyszłość – przeszłość zostawiamy historykom, sędziom i sumieniom.

W zaprezentowanej deklaracji programowej staramy się postawić na pełniejszą integrację z Unią Europejską oraz na jej dogonienie tak, by Polacy, którzy wyemigrowali mieli chęć i warunki do powrotu. Wnikliwa diagnoza gospodarki polskiej pokazuje, że Polska, która w połowie lat dziewięćdziesiątych była “wznoszącym się orłem Europy”, stała się jednym z najbiedniejszych i najwolniej rozwijających się krajów Unii. Niestabilność polityczna, brak strategii rozwoju, wysokie bezrobocie, emigracja – to “dorobek” ostatnich lat. Sąsiadujące z nami kraje, np. Słowacja mają bez porównania wyższe tempo wzrostu dochodów przypadających na jednego mieszkańca. Obawiamy się, że jeżeli nie wprowadzi się – wzorem Irlandii – długofalowej polityki gospodarczej opartej na wiedzy i innowacjach, za dwadzieścia kilka lat zajmiemy miejsce po, szybciej rozwijających się od nas, Rumunii i Bułgarii. Proponujemy by program rozwoju gospodarczego był planowany nie na czas wyborów i kadencji, ale na 7 – 14 lat. To właśnie pozwoliło Irlandii uchronić gospodarkę od zmian politycznych, a rodzinom przewidywać, w jakich warunkach finansowych będą wychowywać się ich dzieci. Decydując się na dziecko, czy planując jego przyszłość nie robimy tego na jedną kadencję, na podstawie obietnic wyborczych. Jest to zobowiązanie na całe życie i dlatego chcemy mieć pewność, że rozwój gospodarczy będzie postępować w sposób możliwie przewidywalny – na podstawie wieloletnich planów, a nie jak dotychczas w zależności od poglądów aktualnie rządzących polityków.

Polska potrzebuje sprawdzonych rozwiązań, nie zaś eksperymentów. Chcemy zaproponować szereg nowatorskich rozwiązań wzorowanych na sprawdzonych rozwiązaniach innych krajów i najnowszym dorobku ekonomii.

• Aby Polska rozwijała się szybciej i w sposób pozwalający jej obywatelom na bezpieczne planowanie przyszłości;
• Aby ze wzrostu gospodarczego w równym stopniu korzystały zarówno kobiety, jak i mężczyźni;
• Aby nasze dzieci mogły znaleźć pracę w Polsce, a nie tylko zagranicą;

Chcemy wprowadzić na polską scenę polityczną ducha porozumienia i kompromisu, harmonii i zgody – zamiast ciągłych sporów i animozji. Chcemy powrócić do zasady dialogu społecznego. Nie może być tak, że wyłącznie politycy decydują o całości spraw w państwie – powinni brać w tym udział także zwykli obywatele – i to nie tylko poprzez swoich przedstawicieli. Z tego powodu zakładamy ścisłą współpracę władz z organizacjami pozarządowymi, które państwo powinno wspierać i tworzyć warunki do ich rozwoju.

Kraje rozwijają się lepiej dzięki przedsiębiorcom, nie dzięki politykom. Trzeba stworzyć warunki dla bujnego rozwoju przedsiębiorczości, w tym także dla firm małych. Aby je wspierać trzeba udostępnić – zwłaszcza na wsiach – mikrokredyty dla kobiet. Wsparcie ze strony państwa powinno obejmować zarówno kwestie finansowe (podatkowe, obciążenia płac), jak również szereg szczegółowych regulacji prawnych. Dostatni kraj, to kraj ludzi szczęśliwych, w którym można się doskonalić, kształcić i pracować, tworząc nowe wartości i podnosząc jakość życia.

1. SPRAWY PAŃSTWA

Dobrobyt społeczny oraz wzrost gospodarczy wymagają dobrej jakości rządzenia. Dlatego reformy kraju należy rozpocząć od reformy sposobu rządzenia krajem. Sama wymiana polityków i ich programów na inne nie poprawi sytuacji – potrzebne są zmiany mechanizmów sprawowania władzy. Obiecywała je każda nowa ekipa rządząca, ale po zdobyciu władzy zazwyczaj jeszcze bardziej podporządkowywała państwo i gospodarkę własnym interesom. Trzeba to zmienić.

1.1 Aktualizacja Konstytucji
Partia Kobiet będzie stać na straży praw oraz egzekwować zobowiązania państwa, wynikające z Konstytucji i ustaw. Będziemy również strzec konstytucyjnych zasad podziału i równowagi władz, nie dopuszczając do podporządkowania niezależnych instytucji państwowych rządowi i czasowej większości parlamentarnej.

Większość przepisów obecnej Konstytucji jest dobra. Zdajemy sobie sprawę z tego, że zmiany Konstytucji otwierają pole dla nieodpowiedzialnych konfliktów. Należy najpierw przemyśleć, co można zrobić w ramach obowiązującej Konstytucji wykorzystując maksymalnie istniejące możliwości. Wtedy przekonamy się, co naprawdę trzeba zmienić. W dalszej perspektywie Partia Kobiet podejmie debatę społeczną na temat modelu ustrojowego, który najlepiej odpowiadałby potrzebom Polski i pozwoli najlepiej wykorzystać potencjał demokracji. Już teraz proponujemy poddać pod publiczną dyskusję następujące propozycje:

1.2 Jakość rządzenia
Politycy i urzędnicy powinni być wzorem do naśladowania, a nie powodem wstydu Polaków; politycy to przedstawiciele narodu, a nie “klasa” społeczna sprawująca władzę. W celu realizacji tych zasad proponujemy:

– zakaz ubiegania się o naczelne stanowiska publiczne osób z prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwa popełnione z winy umyślnej,

– utratę stanowisk przez osoby, które je uzyskały w wyniku fałszerstw, oszustw itp. (zmiana w art. 105),

– ograniczenie zakresu stosowania immunitetu do działań związanych bezpośrednio z pełnioną funkcją; nie może być tak, by immunitet miał chronić posła przed odpowiedzialnością za jazdę w stanie nietrzeźwym lub pobicie (zmiana art. 105);

W celu umożliwienia ustawicznego rozliczania polityków z podejmowanych decyzji (także w okresie między wyborami) należy zagwarantować:

– jawność procesu podejmowania wszelkich decyzji publicznych;

– pełen dostęp do informacji publicznej (konieczne jest uchwalenia nowej ustawy o dostępie do informacji tak, by proces podejmowania decyzji był w pełni udokumentowany i ujawniany społeczeństwu);

– ograniczenie tajemnicy państwowej i służbowej – powinna ona dotyczyć jedynie rzeczywiście niezbędnych interesów państwa, nie powinna natomiast skrywać nieudolności, arogancji lub korupcji;

– zmniejszenie możliwości tłumienia krytyki poprzez zmianę przepisów o zniesławieniu lub obrazie osób sprawujących funkcje publiczne; krytyka i ostrzeganie o niebezpieczeństwach nie mogą być ograniczane za pomocą represji karnych lub nadmiernej odpowiedzialności cywilnej.

Partia Kobiet opowiada się również za dokończeniem prywatyzacji po to, by utrudnić wykorzystywanie gospodarki do celów partyjnych i politycznych. Z tego samego powodu Partia Kobiet opowiada się za drastyczną zmianą zasad organizacji i funkcjonowania publicznego radia i telewizji.

1.3 Polityka gospodarcza
Polityka gospodarcza powinna być stabilna, przewidywalna, długofalowa; korzystając z pozytywnych doświadczeń przy wykorzystaniu funduszy unijnych proponujemy:

– wprowadzenie konieczności tworzenia średniookresowych strategii rozwoju gospodarczego kraju, zobowiązujących do jej realizacji kolejne rządy, w tym wieloletnich programów budżetowych (art. 219);

– wprowadzenie wymogu rozpoczynania roku z obowiązującym budżetem.

1.4 Polityka zagraniczna
Polityka zagraniczna powinna być skierowana w przyszłość, a nie w przeszłość. Nie powinna być rezultatem fobii i urazów. Polska znajduje się między potężnymi gospodarczo i politycznie partnerami: Niemcami i Rosją, dlatego z tymi krajami powinna utrzymywać strategiczne partnerstwo. Polska powinna również odgrywać aktywną rolę w Unii Europejskiej i w NATO. Świadomi korzyści płynących z integracji europejskiej, opowiadamy się – podobnie jak zdecydowana większość społeczeństwa polskiego – za przyjęciem Konstytucji UE.

1.5 Organizacja prac rządu
Jesteśmy zwolennikami działań przez cele – tak, jak to funkcjonuje w nowoczesnych przedsiębiorstwach. Zarówno rząd, jak i poszczególni wicepremierzy oraz ministrowie powinni określać cele, które chcą osiągnąć. Do celów należy dobrać środki ich realizacji. Budżet powinien więc mieć charakter zadaniowy. Premier powinien rozliczać wicepremierów, a ci – ministrów na podstawie stopnia realizacji założonych celów.

Od kilku lat my, Polacy, zdobywamy nowe doświadczenia programując wykorzystanie funduszy unijnych. Proces ten warto rozciągnąć na inne sfery życia, wypracowując dla nich kilkuletnie strategie oraz programy operacyjne, do których będą dostosowane roczne budżety. Programy te powinny być analizowane i oceniane przez niezależnych (również zagranicznych) ekspertów.

Kolejnym krokiem w dobrym kierunku jest informatyzacja administracji przy wykorzystaniu Internetu. Powinno to usprawnic informowanie urzędników i działaczy gospodarczych o różnych aspektach problemów gospodarczo-społecznych kraju. Wiele doświadczeń zagranicznych, zwłaszcza brytyjskich, wskazuje na to, że nawet znaczne nakłady finansowe na usprawnienie obiegu informacji w długim okresie przynoszą wymierne oszczędności.

1.6 Apolityczni, efektywni urzędnicy
Partia Kobiet uznaje konieczność istnienia silnej i efektywnej władzy centralnej, ale nie dla samej władzy, tylko w celu realizacji zadań państwa i potrzeb społecznych. Jednakże nadmierna centralizacja władzy często kończy się wzrostem podatków. Ponadto, takie procesy mogą wpływać na osłabienie energii społecznej oraz na oddalenie polityki od obywateli, zwłaszcza wówczas gdy zmniejsza się rolę struktur samorządowych.

1.Dostrzegając bezsprzeczne osiągnięcia samorządów Partia Kobiet opowiada się za dalszą decentralizacją państwa. Partia Kobiet będzie zmierzać do zwiększenia liczby i roli kobiet we władzach samorządowych.

2. Partia Kobiet opowiada się zwiększeniem udziału stowarzyszeń i organizacji społecznych w doborze celów i realizowaniu zadań publicznych, zgodnie z zasadami istniejącymi w Unii Europejskiej.

3. Partia Kobiet przeciwstawia się recentralizacji państwa, zwiększaniu kontroli państwa nad organizacjami pozarządowymi oraz przejmowaniu ich zadań przez państwo.

4. Partia Kobiet sprzeciwia się uzależnianiu administracji od fluktuacji politycznych: powinna istnieć ściśle określona pula stanowisk, których obsada zmienia się wraz ze zmianą składu parlamentu lub rządu. Pozostałe stanowiska, zarówno w administracji, jak i w innych jednostkach powinny pozostawać w rękach Służby Cywilnej, niezależnej od wpływu polityków. Podobnie uniezależnione od fluktuacji politycznych powinny być kierownicze stanowiska w spółkach Skarbu Państwa. Powinny też istnieć możliwości zaskarżenia przyczyn zwolnienia, a w przypadku udowodnienia ich politycznego charakteru – osoba, która się tego dopuściła, powinna ponieść konsekwencje, łącznie z zakazem pełnienia funkcji publicznych.

5. Konkursy na stanowiska w administracji powinny obejmować również stanowiska wojewodów. Wojewodami powinni zostawać fachowcy posiadający kilkuletnie doświadczenie w samorządzie terytorialnym lub w administracji szczebla centralnego.

6. Polityków i urzędników nie mogą rozliczać wyłącznie wyborcy i historia. Partia Kobiet proponuje wprowadzenie skutecznych mechanizmów egzekwowania odpowiedzialności polityków i urzędników publicznych za swoje decyzje.

7. Będziemy dążyć do zmniejszenia zatrudnienia w administracji poprzez zwiększanie efektywności jej funkcjonowania; w tym celu warto wykorzystywać m.in. szkolenia zagraniczne oraz klarowny i jawny system nagród oraz konsekwencji w przypadku niepowodzeń.

8. Chcemy wprowadzić zakaz przyznawania medali dla pracowników szeroko rozumianego sektora publicznego za czynności, które mieszczą się w ich zakresie obowiązków

1.7 Reprezentowanie kobiet w polityce i administracji
Umiejętności i kompetencje polityczne są związane z praktyką. Trzeba brać udział w życiu politycznym, by nabyć odpowiednich kompetencji. System kwot pomagałby kobietom w uzyskiwaniu dostępu do procesów decyzyjnych w sferach życia gospodarczego i politycznego. Dlatego PK uważa za potrzebne:

– przeprowadzanie konkursów na wszystkie stanowiska kierownicze, w szczególności w obrębie życia gospodarczego.

– wprowadzenie kwot zatrudnienia kobiet i mężczyzn w sferze budżetowej oraz w instytucjach życia gospodarczego . W administracji publicznej (zwracając szczególną uwagę na obsadę stanowisk kierowniczych) docelowe proporcje zatrudnienia kobiet i mężczyzn to 50:50 (chociaż przed ich wprowadzeniem przewidujemy okresy przejściowe).

– wprowadzenie systemu kwotowego przy wyborach do parlamentu: należy przyjąć minimalne limity reprezentacji kobiet na listach wyborczych (wraz z okresami przejściowymi, dla dostosowania się do nich; początkowo 30%, dążąc do 50%) pod groźbą kar pieniężnych dla partii oraz komitetów wyborczych.

1.8 Pełnomocnik ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn i Rzecznik Praw Kobiet
W 2005 roku zlikwidowano funkcję Pełnomocnika ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn przekazując zaledwie część jego kompetencji Wiceministrowi Pracy i Polityki Społecznej ds. Kobiet, Rodziny i Antydyskryminacji. Polska jest jedynym krajem Unii, w którym nie ma instytucji Pełnomocnika. Partia Kobiet domaga się przywrócenia tej funkcji oraz stworzenia odpowiednich pełnomocników także na szczeblu województw, powiatów i gmin.

1. Proponujemy stworzenie – w ramach struktur Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, również urzędu Rzecznika Praw Kobiet. Byłoby to zgodne z zapisami artykułu 8a Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/73/WE z 23 września 2002 r. i zapewniałoby – na mocy ww. artykułu – możliwość prowadzenia niezależnych badań nt. dyskryminacji oraz raportów i zaleceń (możliwość ta jest obecnie, po przeniesieniu funkcji Pełnomocnika do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, znacznie ograniczona).

2. Należy zagwarantować proporcjonalną reprezentację kobiet na stanowisku Rzecznika Praw Obywatelskich (na pięciu, dotychczasowych rzeczników, tylko jednym – pierwszym, była kobieta).

3. Proponujemy przeniesienie do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich instytucji Rzecznika Praw Dziecka (dziecko to też obywatel, zaś dotychczasowa mała efektywność działań RPD nie uzasadnia pozostawienia tego urzędu jako oddzielnego).

4. Wszystkie te trzy instytucje powinny współdziałać i tak jak obecnie RPO – być apolityczne, niezależne od kadencji parlamentu i zmian rządu.

1.9 Wymiar sprawiedliwości, ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania przemocy domowej

– Partia Kobiet stoi na stanowisku, że same kary, nawet najsurowsze, zwiększają problemy zamiast je rozwiązywać. Dlatego należy wykorzystywać środki karne jako możliwość prowadzenia działań naprawczych i resocjalizacyjnych. W szczególności należy:

– zwiększyć rolę kurateli, jako środka prowadzącego do zmian osobowościowych w przypadku kar w zawieszeniu lub warunkowego, przedterminowego zwolnienia;

– zwiększyć zakres programów resocjalizacyjnych w więzieniach, w tym leczenia uzależnień oraz oduczania przemocy.

– W celu zwiększenia skuteczności oddziaływania kary postulujemy wprowadzenie do katalogu kar w kodeksie karnym obowiązku odbycia, na koszt skazanego, odpowiedniego programu edukacyjnego lub terapeutycznego. Kara ta powinna być orzekana w przypadkach przemocy, a także za wykroczenia i przestępstwa związane z prowadzeniem pojazdów w stanie nietrzeźwym. Zmniejszenie plagi pijanych kierowców (w wyniku której ginie najwięcej ofiar wypadków) wymaga innych środków niż te, którymi posługujemy się dzisiaj.

– Niezbędne jest częstsze korzystanie z kar alternatywnych, np. w postaci udziału w pracach publicznych (wolontariat w organizacjach pozarządowych, prace zlecone na rzecz społeczności lokalnych itp).

– Konieczna jest skuteczniejsza ochrona kobiet i dzieci przed przemocą.

Przemoc nie jest problemem marginesu społecznego. Dotyka nas wszystkich. Przemoc nie jest czymś naturalnym, mimo że wynika z naturalnej u ludzi agresji. Przemoc nie zdarza się przypadkiem, nie jest przejściowa. Należy z nią walczyć znając jej przyczyny i skutki. Przemoc ma wiele form: fizyczną, seksualną, psychiczną, ekonomiczną. Trzeba ją identyfikować, nazywać. Przemoc w rodzinie jest przestępstwem, narusza jednostkowe prawo do bezpieczeństwa, wolności, prywatności, integralności człowieka. Jest więc naruszeniem praw człowieka. Przemoc rodzi przemoc i nie wychowuje lecz niszczy. Należy upubliczniać świadectwa i przejawy przemocy. Winnych reedukować. Ofiarom zapewniać pomoc i terapię.

Partia Kobiet domaga się:

1. Zaostrzenia kar w przypadku maltretowania kobiet, gwałtu czy zmuszania do prostytucji. Gwałt musi być przestępstwem ściganym z urzędu.

2. Wzorem innych krajów – w przypadku wiarygodnego oskarżenia o dyskryminację, molestowanie czy mobbing – należy stosować zasadę przerzucenia ciężaru dowodu z osoby poszkodowanej na sprawcę.

3. Partia Kobiet popiera propozycję Rzeczniczki Praw Dziecka, by personel medyczny miał ustawowy obowiązek zgłaszania podejrzeń bicia i maltretowania dzieci przez ich najbliższą rodzinę. PK chciałaby rozszerzyć ten obowiązek także wobec dorosłych ofiar przemocy. Na wzór innych krajów postępowanie w takich sprawach powinno być prowadzone z urzędu, także po wycofaniu wniosku przez pokrzywdzonego.

4. Domagamy się stworzenia programów pomocy dla ofiar i sprawców, przy czym konsekwencje przemocy powinny obciążać sprawców, a nie ich ofiary. Policja powinna wydwać zakaz zbliżania się do ofiary (żeby po awanturze rodzinnej nakazać sprawcy opuszczenie domu). Partia Kobiet postuluje, by szkolić “opiekunów ofiary” czyli osoby pomagające ofierze zarówno w sferze prywatnej (psychologicznej) jak i publicznej (pomoc proceduralna w zakresie sądownictwa, uświadamianie przysługujących ofierze praw).

5. System kar za przemoc domową powinien obejmować reedukację sprawców w programach oduczania przemocy, tak by po odbyciu kary wracali do domów – do żon i dzieci – wyleczeni ze skłonności do przemocy.

6. Wprowadzenie do programów szkolnych i przedszkolnych problematyki przemocy i jej przeciwdziałania; należy wyczulić uczniów na rozpoznanie momentu w jakim mamy do czynienia z przemocą (w zachowaniu, dyskryminacji, słowach).

7. Zmiana systemu karania osób uchylających się od płacenia alimentów – również po przywróceniu funduszu alimentacyjnego. Partia Kobiet będzie oddziaływać na świadomość społeczną tak, by stworzyć przeświadczenie, że uchylanie się od płacenia alimentów jest poważnym wykroczeniem przeciw prawu i zaufaniu między ludźmi. Życiowe, prawne i finansowe konsekwencje aktów seksualnych nie mogą obciążać jedynie kobiety.

1.9 Media
1. Należy monitorować media pod kątem respektowania art.18 ust. 1 Ustawy o radiofonii i telewizji, tj, przestrzegania przez nadawców zakazu treści dyskryminujących ze względu na płeć.

2. Partia Kobiet uważa, że media państwowe mają obowiązek wprowadzać ogłoszenia społeczne emitowane równie często, co reklamy komercyjne. Treścią reklam społecznych powinny być akcje zdrowotne i inne przedsięwzięcia edukacyjne konieczne dla podniesienia poziomu świadomości zdrowotnej i społecznej.

3. Należy przestrzegać zasady zrównoważonego udziału kobiet i mężczyzn w programach publicystycznych o znaczeniu opiniotwórczym.

4. Należy przełamywać stereotypowy wizerunek kobiety w reklamie, serialach. Partia Kobiet popiera postulaty oddziaływania na świadomość społeczną pracodawców oraz sektora reklamowego. Uważamy jednak, że same działania edukacyjne są niewystarczające. Przeciwdziałanie dyskryminacji w zatrudnieniu oraz poniżającym godność kobiety reklamom jest obowiązkiem państwa, które powinno używać do tego również instrumentów prawnych. Do czasu wprowadzenia odpowiednich zmian i mechanizmów prawnych, niezbędne może się okazać stosowanie innych środków społecznych, jak na przykład wezwania do bojkotu producentów, sprzedawców i reklamodawców, którzy korzystają z – poniżających kobiety lub naruszających ich godność – stereotypów w celu sprzedaży produktów.

1.10 Obrona narodowa
Partia Kobiet opowiada się za wprowadzeniem armii zawodowej, z większą możliwością udziału w niej kobiet, przy zachowaniu odpowiednich warunków dla unikania dyskryminacji.

2. GOSPODARKA

2.1 Strategia przyspieszenia wzrostu gospodarczego
Należy skonstruować skuteczną strategię przyspieszenia wzrostu gospodarczego, uwzględniającą potrzebę wieloletniego budżetowania – podobnie, jak to jest w przypadku funduszy unijnych. Rząd powinien być zobowiązany do jej realizacji.

• Strategia ta powinna opierać się zarówno na ideach polskich polityków i naukowców, jak i sprawdzonych wzorcach zagranicznych: irlandzkich, skandynawskich, brytyjskich, koreańskich.
• Za kluczowe czynniki wzrostu należy uznać przede wszystkim rozwój wiedzy (dostępnej w równym stopniu dla kobiet i mężczyzn) i innowacji, a nie samo tylko zwiększanie dzietności społeczeństwa, rozwój rolnictwa czy patriotyzmu wśród młodzieży.
• Sprzyjać temu powinny przedsięwzięcia na rzecz edukacji, przedsiębiorczości oraz pozyskiwania i tworzenia nowoczesnych technologii, a także wspieranie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych.
• Stworzenie rady ds. innowacyjności (lub o szerszych kompetencjach – do spraw gospodarki wiedzy) pod przewodnictwem wicepremiera ds. gospodarczych, koordynującej działania rządu w dziedzinie gospodarki. Musi być jasno określone, kto jest odpowiedzialny za rozwój kraju. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego nie jest wystarczające. Za pomocą samych funduszy unijnych nie przyspieszy się znacząco rozwoju kraju. Potrzebne są reformy strukturalne

2.2 Finanse publiczne i podatki
Od lat postuluje się przeprowadzenie w Polsce reformy finansów publicznych. Partia Kobiet uważa, że celem nie powinna być sama reforma, ale stworzenie korzystnych warunków dla wzrostu gospodarczego. Oznacza to konieczność trwałego obniżenia deficytu budżetowego, co nie jest możliwe bez cięć po stronie wydatków. Natomiast, by nie odbiło się to negatywnie na społeczeństwie, należy równolegle z reformą finansów publicznych przygotować inne – m.in. aktywizujące spoeczeństwo.

Reforma finansów publicznych powinna obejmować m.in.:

1. konsolidację budżetów jednostek pozabudżetowych z sektorem budżetowym,

2. likwidację większości agencji, funduszy celowych, gospodarstw pomocniczych itp.,

3. korektę systemu emerytalnego (który za kilka lat będzie niewydolny) dzięki znaczącej reformie KRUS,

4. uproszczenie systemu podatkowego, w tym likwidację większości ulg, pozostawiając tylko ulgę na edukację dzieci i dorosłych, a także ulgę dla przedsiębiorstw na działania szczególnie korzystne dla rozwoju gospodarki (por. niżej),

5. zmniejszenie parafiskalnych obciążeń pracy (”klin podatkowy”).

Ponadto postulujemy:

6. Korzystając z przykładu Słowacji, proponujemy obniżenie CIT do 18%, a także najniższego progu PIT do 18% oraz VAT – również do 18%. Towarzyszyć temu powinna akcja promująca polską gospodarkę i jej innowacyjną, proprzedsiębiorczą politykę gospodarczą za granicami kraju, dla przyciągnięcia inwestorów zagranicznych.

7. Proponujemy zwiększenie kwoty wolnej od podatku, by doprowadzić do zniesienia konieczności płacenia podatków przez osoby osiągające dochody na osobę w rodzinie na poziomie poniżej minimum socjalnego. Zmniejszenie liczby podatników obniży również koszty funkcjonowania systemu podatkowego, a także wielkość udzielanej pomocy społecznej. Przyniesie to również pozytywne efekty społeczne, poprzez zmniejszenie zjawisk patologicznych wywołanych biedą.

2.3 Przedsiębiorstwa i przedsiębiorczość
Nowych miejsc pracy nie tworzy – ani nie powinien tworzyć – rząd, lecz przedsiębiorstwa. Rząd powinien pełnić rolę służebną wobec przedsiębiorców oraz wspomagać rozwój przedsiębiorstw, bo jest to opłacalne dla gospodarki i społeczeństwa.

1. Priorytetem powinno być podnoszenie innowacyjności i kapitału intelektualnego przedsiębiorstw. W tym celu proponujemy ulgi w podatku CIT dla firm na pokrycie części nakładów na działalność badawczo-rozwojową lub pozyskanie technologii oraz edukację pracowników.

2. Uproszczenie procedury zakładania firmy:

· doprowadzenie do możliwości jej założenia w ciągu dwóch dni,

· zniesienie opłat rejestracyjnych,

· zmniejszenie limitu kapitałowego spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (do ok. 10 tys. euro)

3. Ułatwienie funkcjonowania zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw:

· uproszczenie prawa gospodarczego,

· uproszczenie rachunkowości dla właścicieli mikroprzedsiębiorstw ,

4. Zmianę nastawienia urzędów podatkowych na bardziej przyjazną wobec podatnika. Wprowadzenie takiego mechanizmu ściągania należności, by pomagać drobnym przedsiębiorcom stanąć na nogi, a nie zmuszać ich do likwidacji działalności.

2.4. Restrukturyzacja rynków pracy
Na rynku pracy najlepiej widać, że nawet mając formalnie równe prawa, kobiety nie mają równych szans. Trudniej im pracę znaleźć, łatwiej stracić. Mając te same kompetencje i stanowiska – zarabiają o ok. 18% mniej niż mężczyźni. Są one obciążone podwójnymi obowiązkami – domowymi i zawodowymi. Polska jest zobowiązana treścią Agendy Lizbońskiej do zwiększenia zatrudnienia kobiet. Ten wzrost przyczyniłby się do wzrostu demograficznego ponieważ głównym czynnikiem powstrzymującym kobiety przed urodzeniem dziecka (zwłaszcza drugiego) jest obawa przed niemożnością powrotu do pracy oraz brak bezpieczeństwa materialnego, które zależy od pozycji kobiet na rynkach pracy. Żeby kobiety mogły realizować się zawodowo i zarazem w roli matek, należy dokonać restrukturyzacji rynków pracy tak by stały się przyjazne kobietom i osobom wychowującym dzieci. Dlatego Partia Kobiet uważa, że należy:

1. Uchwalić ustawę o równych płacach kobiet i mężczyzn (na tych samych stanowiskach, z takimi samymi kompetencjami)

2. Promować miejsca pracy, styl i przestrzeń pracy przyjazny osobom wychowującym dzieci, tworząc mini przedszkola i żłobki w zakładach pracy oraz domowe przedszkola w lokalnych społecznościach.

3. Zmieniać restrykcyjne przepisy dotyczące zakładania przedszkoli, dzięki czemu będzie można tworzyć domowe przedszkola i żłobki osiedlowe, blokowe. Zmniejszy to bezrobocie wśród kobiet zajmujących się po przeszkoleniu wychowywaniem swoich i cudzych dzieci. Pozwoli to też matkom małych dzieci na łatwiejszy powrót do pracy.

4. Upowszechniać elastyczne formy czasu pracy.

5. Dokonać zmian ustawowych wprowadzających obowiązkowe urlopy dla ojców dzieci, a urlopy macierzyńskie zmienić na urlopy rodzicielskie.

6. Wprowadzać zachęty podatkowe (np. poprzez ulgi w podatkach od nieruchomości, gruntu) dla przedsiębiorstw, które respektują zasadę równego statusu oraz są przyjazne kobietom i macierzyństwu.

7. Skłaniać władze lokalne do stwarzania systemu zachęt podatkowych i innych dla przedsiębiorstw redukujących bezrobocie wśród kobiet.

8. Umożliwić osobom samozatrudniającym się ubieganie się o zwolnienia lekarskie w związku z chorobą dziecka.

9. Wprowadzić refinansowanie z budżetu pewnej części składki ZUS pracodawcy zatrudniającego kobiety w ciąży lub kobiety wychowujące dzieci tak, by obniżyć koszt ich pracy i tym samym zachęcić pracodawców do zwiększenia ich zatrudniania.

10. Wprowadzić możliwość wydłużenia czasu aktywności zawodowej kobiet , co pozwoli zwiększyć wysokość ich emerytur (oraz poprawi sytuację systemu emerytalnego).

3. POLITYKA SPOŁECZNA

3.1 Wykluczenie społeczne
Wykluczenie społeczne nie jest należycie dostrzegane w programach innych partii politycznych. Z reguły jest traktowane w perspektywie bezrobocia i zasiłków. Partia Kobiet widzi ten problem jako marnotrawienie potencjału społecznego.

1. Wykluczenie jest problemem nie tylko materialnym, ale także psychologicznym i moralnym. Człowiek pozostający bez pracy ma minimalne możliwości godnego życia i szacunku do siebie samego. Dlatego Partia Kobiet postuluje odejście od zasady bezwarunkowej pomocy społecznej wiążąc ją z koniecznością wnoszenia wkładu – na miarę sił i możliwości – w dobrostan wspólnoty. Osoby sprawne fizycznie, korzystające z zasiłku dla bezrobotnych powinny pomagać w przedsięwzięciach na rzecz najbliższej wspólnoty. Znajdowanie sensownych zajęć dla ludzi korzystających z pomocy powinno być jednym z ważniejszych zadań samorządowych i organizacji pozarządowych działających w dziedzinie pomocy społecznej.

Osoby korzystające z pomocy społecznej powinny korzystać z grup wsparcia i innych form pomocy psychologicznej. Np. w każdej gminie powinno powstać doradztwo w zakresie dobrego rodzicielstwa, a warunkiem otrzymywania zasiłku na dzieci powinno być uczestnictwo w prowadzonych w tych ramach zajęciach.

Przy różnorodnych zajęciach w zakresie wsparcia społecznego, samopomocy i dzielenia się doświadczeniem można by dobrowolnie korzystać z doświadczenia emerytów stwarzając im możliwość zwiększenia poczucia wartości i przydatności społecznej.

2. Należy przygotować Krajowy Program Działań na rzecz osób starszych wzorem Międzynarodowego Planu Działań na Rzecz Starości (przyjętego w Madrycie w 2002 roku).

3. Postulujemy likwidowanie Państwowych Domów Dziecka na rzecz rodzinnych domów dziecka.

3.2 BEZPIECZEŃSTWO EKONOMICZNE KOBIET
Kobiety pragnące wychowywać dzieci lub zmuszone do tego okolicznościami – są pozostawione same sobie. Ich wysiłek jest niedoceniany, mówi się o nich, że “nie pracują, nic nie robią, są przy mężu”. Tymczasem wykonują one kilkadziesiąt zawodów: są psycholożkami, kierowcami, pielęgniarkami, pomywaczkami, logopedami, pedagogami, kucharkami. Każde z tych zajęć – mające swoją cenę na rynku pracy – jest w sferze prywtanej wykonywane nieodpłatne. Partia Kobiet uważa, że należy tę pracę docenić, bo prestiż jest tam gdzie jest władza i zarobki. Gdy nie ma zarobków – nie ma prestiżu. Z reguły tam, gdzie pracują kobiety, jest go mniej. Należy to zmienić:

1. Doprowadzić do tego, by kobiety zajmujące się całe życie domem i wychowaniem dzieci miały ustawowe prawo do połowy emerytury męża (składka na ZUS osoby pracującej powinna być dzielona na dwie części)
2. Otoczenie szczególną opieką samotnych matek – poprzez podniesienie im zasiłku na dzieci do średniej pensji krajowej.
3. Wprowadzenie systemu mikrokredytów dla kobiet, zwłaszcza na wsiach.

4. EDUKACJA

Zdaniem Partii Kobiet oświata w Polsce podlega ciągłym zmianom w zależności od przekonań kolejnych ministrów. Pozornie borykają się oni z problemem metody – “Jak?”. Jak wprowadzić nowe pomysły, nowe wytyczne? Ten nierozwiązywalny problem, powodujący ciągły chaos i niepewność uczniów, studentów co do dalszej edukacji, przestanie istnieć jeżeli polska oświata zamiast stawiać sobie pytanie “Jak?” zmieni je na “Po co?”. Po co kształcimy młodych ludzi i dzieci, do jakiego świata i zadań? Jaki model osobowości chcemy wykształcić?

Dlatego Partia Kobiet opierając się na nowoczesnych systemach kształcenia integracyjnego uważa, że główny nacisk na wszystkich szczeblach kształcenia powinno się kłaść na rozwój poczucia wartości, godności, umiejętności komunikacji z innymi i z własnym potencjałem emocjonalnym. Świadectwo dojrzałości powinno być autentycznym świadectwem nie tylko wiedzy naukowej, ale również dojrzałości osobowej i społecznej; umiejętności negocjacji, analizy własnych uczuć, umiejętności samodoskonalenia i harmonijnego rozwoju emocjonalno-intelektualnego. Należy uczyć dzieci także tego jak się uczyć – przez całe życie – także po ukończeniu szkoły. Proces ten należy zacząć już w wieku przedszkolnym. Dlatego trzeba stworzyć wystarczającą ilość przedszkoli, zwłaszcza domowych, dostępnych dla wszystkich dzieci.

1. Żłobki i przedszkola w każdej miejscowości, w tym także pomoc dla przedszkoli domowych, w których mogą być zatrudniane bezrobotne kobiety oraz studenci wydziałów pedagogicznych udzielający zajęć dodatkowych – muzycznych, plastycznych, językowych (wzorem Torunia, gdzie środki na to przedsięwzięcie pochodziły z UE)

2. System kształcenia powinien zmniejszyć nacisk na przyswajanie wiedzy encyklopedycznej (w dobie Internetu nie jest to potrzebne). Ponadto, powinien być zwiększony nacisk na:

a. praktyczną znajomość języków obcych (bardziej konwersację, niż reguły gramatyki),

b. umiejętność obsługi komputera ,

c. umiejętność wyszukiwania informacji w Internecie, a także analizy zebranych informacji

d. kształtowanie umiejętności interpersonalnych, samodyscypliny i samorozwoju.

2. Proponujemy również wprowadzenie bonu edukacyjnego – puli pieniędzy, które młody Polak otrzyma od swojego kraju na edukację począwszy od przedszkola. Znosząc rejonizację szkół, będzie można wprowadzić większą konkurencję wśród nich, co powinno doprowadzić do zwiększenia poziomu kształcenia. W ramach tego bonu, powinno być również możliwe zakupienie podręczników oraz komputera dla dziecka.

4.3 OCHRONA ZDROWIA
Kobiety mają prawo do możliwie najlepszego zdrowia fizycznego i psychicznego. Zdrowie, to nie tylko brak chorób i niedomagań, ale również równowaga w aspekcie fizycznym, psychicznym i społecznym.

Partia Kobiet uważa za konieczne:
1. Monitorowanie skutków działania Ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży – wprowadzenie precyzyjnych instrumentów badawczych do corocznego rzetelnego sprawozdania z wykonania tej ustawy (edukacja seksualna, dostęp do legalnej aborcji tak, by jej dostępność nie była uzależniona od odwoływania się do klauzuli sumienia);
2. Kontrola działania ustawy po to, by dopasować ją do wymagań kobiet;

3. Wprowadzenie okresowych badań zorientowanych na zdrowie kobiety, w szczególności w zakresie chorób nowotworowych, zwłaszcza nowotworów piersi i szyjki macicy;

4. Wprowadzenie do programów szkolnych (dotyczących edukacji w zakresie życia seksualnego) pełnej informacji o wszystkich nowoczesnych metodach planowania rodziny, a także stworzenia programów informacyjnych skierowanych do osób dorosłych;

5. Zapewnienie bezpłatnych porodów rodzinnych, także ze znieczuleniem;

6. Zapewnienie łatwego i obowiązkowego dostępu do badań prenatalnych;

7. Stworzenie specjalistycznych poradni dla kobiet w ciąży i komfortowych przychodni dla dzieci;

8. Wprowadzenie nowoczesnych środków antykoncepcyjnych na listę leków i środków medycznych refundowanych;

9. Refundacja leczenia niepłodności;

10. Zapewnienie dostępu do bezpłatnej pomocy psychologicznej dla ofiar przemocy seksualnej i domowej;

11. Stworzenie systemu opieki medycznej nad kobietami w okresie menopauzy, wprowadzenie na listy refundacyjne leków przeciw osteoporozie i innych schorzeń typowych dla ludzi starszych.

Źródło: Partia Kobiet

%d blogerów lubi to: